نمونه محصولات در دست اقدام

شرکت در حال حاضر اقدام به سفارش ساخت ظررف 180cc مسطتیل 7x11 و به ارتفاع 30MM  جهت مصارف همچون پنیر با درب و امکان سل آلومینیوم و یا ورق pp

میباشد . و همچنین ظرف 10x16 با ارتفاع 50MM جهت مصارف همچون خرما و غیره با امکان سل آلومیتیوم و ورق PP میباشد .