اخبار

۱۳۹۴/۰۴/۱۴
 توانایی تولید سطل ۵/۱ کیلویی  IML و ساخت قالب پریفورم و بطری PET
۱۳۹۴/۰۴/۱۴
۱۳۹۴/۰۴/۱۴